درباره مرینوس

 

بخشاول : اطلاعاتسازمانی

بخشدوم : معرفیمجموعه

بخشسوم : معرفیمحصول

 

بخشاول : اطلاعاتسازمانی

 

ناممجموعه  :   فرشمرینوس

رئیسهیئتمدیره :آقایاحسانحسنی

مدیرعامل :    آقای   علیداوری

آدرس :           شیرازبلواربعثتروبرویباشگاهحجابفرشمرینوس -پلاک۳۱

کدپستی :       7183656934- 7183656916

شمارهتماس :07136286981-‪07136268000

شمارهفکس:    02189784150

info@merinos‪.me:پستالکترونیک 

merinos‪.me:وبسایت

merinos.me  :آدرساینستا

 

بخشدوم : معرفیمجموعهوخدمات

 

تاریخچهفعالیت

مجموعهفرشمرینوس  درروز 25 آذرماهسال 1395 درجهت،رونقورواجصنعتنوپايفرشماشینیدرشهرشیرازافتتاحگردید .

  •     مشاورهانتخابفرش

درمجموعهمرینوس   تمامیپرسنلضمناشناییبایدبعنوانکارشناسانفرشتمامیدورههايتخصصیفرشراگذراندهباشند . وبتوانند،مشاورههايلازمدرانتخابمحصولویاطراحیمنزلورنگشناسیودیزاینمناسب  راارائهنمایند.

  •     انتخابفرشبا  تکنولوژيجدید

یکیازتوانمندیهايمجموعه،نمایشفرشانتخابیدرفضايمنزلمشتريمیباشد. بدینروشکه               بازدیدکنندگان،عکسیازمحیطمنزلخودارائهدادهومیتوانندهرکدامازفرشهارادرمحیطمنزلخودمشاهدهکنند . واینامردرانتخابدقیقومطابقباسلیقهآنهاکمکبزرگومنحصربفرديمیباشد .

  •   ارسالکالاجهتمشتریان

-           ارسالکالابوسیلهناوگانحملبصورترایگانتا 24 ساعتدرسطحاستانفارس

-           ارسالکالاازطریقادارهپستبهتمامی  نقاطکشور

-           ارسالکالاازطریقسیستمحملکالاچاپار

-           ارسالکالاازطریقسیستمحملکالاتیپاکس

-           ارسالکالابهخارجازکشورازطریقپستهوایی

* خدماتپسازفروشکالا

نحوهارائهخدماتپسازفروشبعنوانیکیازمهمترینارکانحسارتباطواعتمادمصرفکنندگان،میتواندباعثرونقاقتصاديوارتباطمتقابلاحساسی،درمجموعهگردد.

بخشسوم  :معرفیمحصولات

ایجادنمایشگاهصنعتفرشماشینیبانمایشخلاقانهبرندهايبرترصنعتفرشایراندریکفضا :اینمجموعهرادرکلانشهرشیرازبهیکیازمحبوبترینبرندهاوفروشگاههایفرشتبدیلکرد،اینفروشگاه  انواعفرشهارااز  مناطقمختلفایرانازجملهمشهد،تبریز،اصفهان،قم،کاشان،کرمانوسایرمناطقایراندرزیریکسقفگردهمآوردهاست،تاشکوهفرشایرانیرادریکمکانبهنمایشبگذارد.

 

             هریس :

طرحهايرایجمنطقهعبارتنداز: تاجري / صبوري / رزگل / حیاطگل / صمدخان / غلطنقشه / چلنگريوافشانو ... وغیرهکههمهاینطرحونقشههابرکرفتهازذهنوالهامگرفتهازطبیعتبسیارزیباياذربایجانجنوبیومنطقههریسکهقرهداغ(رشتهکوههايقفقاز) نیزگفتهمیشوداستوقالیهادرمناطقذکرشدهازروينقشهبافتهنمیشودوبهصورتذهنیالهامگرفتهازطبیعتبافتهمیشود.

              تبریز 

شهرتبریزنیزبهجهتتنوعطراحانوکثرتآنهادراغلباینبخشهاآثارونمونههاییداردازجمله:نقشهآثارباستانیوابنیهاسلامینقشهشاهعباسی،نقشهاسلیمی،نقشهافشان،نقشهبنديخشتی،طرحدرختی،طرحشکارگاه،نقشهقابی،طرحگلفرنگ،طرحگلدانیوطرحماهیدرهم (هراتی) بهخصوصلاكپشتیوهمینطورطرحمحرابیونقشمحرماتوطرحهندسیوقالیهاقالیچههايتصویريوطرحبوتهاي.

 

             ترکمن

طرحهايمعروفاینایلاتمیتوانبهترکمنقاشقی،ترکمنآخال (بخارا) یاطرحچشمغزالوهمچنینطرحچهارفصلکهمخصوصایلتکهاست

           اصفهان 

طرحونقشظریفوپرنقشونگارفرشاصفهانبیشازپانصدسالزینتبخشخانههايایرانیاست

               نائین

اصلیترینطرحهايمورداستفادهدرفرشنائینطرحهايشناختهشدهنظیرشاهعباسی،لچکترنجبااستفادهازترکیباتاسلیمی،ختاییوبهطورکلینقوشیاستکهباسنتیترینطرحهايایرانیبستگیدارد. استفادهيمناسبازطرحهايسنتیهمراهبارنگآمیزيخاصفرشهاينایین،هویتیخاصوجهانیبراياینفرشهاتأمینکردهاست. ازنقوشسنتیدیگريکهازآنهااستفادههاییهنرمندانهدرفرشنائینشدهاستمیتوانبهنقشگنبد (سقفی)،حاجخانمی،درختی،قابی،محرابی،محرمات،افشان،لچکترنجوکتیبهیی،طرحهايمهندسیوگنبدي،قابدرختی،بتهجقه،گلفرنگونقشهغلطوتاریخیاشارهکرد.

               کاشان

نقوشرایجقالیهايکاشانعموماًترکیبیازنقشهايتزئینیبودهاست،کهازترنجمرکزيچندقسمتیولچکهايمربوطبهآنتشکیلشدهاست

               فرشکشکولیشیراز

فرشفارس،قشقاییویاعشایري،اشارتیازخیالورنگوبويعالممعنیاستکهبادستانهنرمندزناناینخطهازکشورمان،درقالبتاروپوديمادينقشمیبندد.

         •      بختیاري

قالیهايبختیاري: خشتیجانوري- خشتیگلوگیاه - ترنجی (لچکوترنج)- قابیسماوري (حلقهاي)- سروکاج- گلمینا (گلاشرفی)- گلدانی- شرابه (گلپتو،گلدانیخمرهاي)- گلدانیودرخت

                                                    

               فرشماشینیمدرن

علاوهبرفرشهايماشینیسنتیکهباالگوگیريازفرشدستبافتولیدمیشوند،فرشهايماشینیمدرنباشکلوطرحوجنسهايمتفاوتتولیدمیشوند .ازآنجملهمیتوانفرشهايماشینیشگیکهالیافآنبلندونامنظمهستندرانامبرد .