رویه‌های بازگرداندن کالا

 خرید اقساطی

درخواست نمایندگی فروش فرش مرینوس

تنظیم و ارسال فرم اطلاعات شخصی و اطلاعات کسب و کار

اپلود عکس فروشگاه و پروانه کسب

ارسال متن قرارداد و توافق طرفین